Reality Košičan, s.r.o.

Realitná kancelária Košice
Finančný servis Košice

Reality Košičan, s.r.o., Letná 16, 040 01 Košice, IČO: 50646885, tel: +421/ 907 923 586, +421/ 908 837 173, bytykosic@bytykosic.sk

O nás 

Reality Košičan, s.r.o.

 

Letná 16, 040 01 Košice

IČO: 50646885

Zapísaná na Okresnom súde Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40465/V

Administratívny priestor spoločnosti: Letná 18, 040 01 Košice

Stretnutia s klientmi: po dohode konkrétneho termínu.

Nehnuteľnosti sú v našej inzercii zaradené na základe výslovných súhlasov ich majiteľov.

 

 

Ing. Jana JURČIŠINOVÁ (spoločník a konateľ)


Vysokoškolské vzdelanie (Technická univerzita v Košiciach - Inžiniersky manažment a Ekonomika podniku).

Priebeh zamestnaní:

Od r. 2004 do r. 2016 - spolupráca so spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group.
SZČO, poisťovací poradca a sprostredkovateľ úverov:

 • uzatváranie všetkých typov poistných zmlúv
 • správa klientskej základne
 • sprostredkovanie hypotekárnych a spotrebných úverov

 

Od r. 2016 - Finančný sprostredkovateľ v rámci spolupráce so spoločnosťou Finportal, a.s.

Od r. 2017 - Finančný sprostredkovateľ v rámci spolupráce so spoločnosťou FINGO.SK s.r.o.

                                                                                

Povolenie Národnej banky Slovenska na vykonávanie činností v nasledovných oblastiach finančného trhu: poistenia a zaistenia, kapitálový trh, doplnkové dôchodkové sporenia, príjímanie vkladov, poskytovanie úverov, starobné dôchodkové sporenia.

Prehodnoťte si u nás hypotéku a neplaťte 2/3 mesačnej splátky úveru na úroky ...

Preverte si u nás uzatvorené životné poistenia, poplatky s nimi spojené, aké životné situácie máte poistené a spoločne zhodnotíme ich efektivitu ...

Od r. 2013 sa zaoberám sprostredkovaním predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), a to na základe Osvedčenia o živnostenskom oprávnení zo dňa 13.12.2013.

Od r. 2016 spoločník a konateľ obchodnej spoločnosti Reality Košičan, s.r.o.

 

JUDr. Dávid ČEPLÍK (spoločník a konateľ)

 Vysokoškolské vzdelanie (UPJŠ Košice - Právnická fakulta)

  Priebeh zamestnaní:

  Od r. 2007 do r. 2016 – právnik majetkovoprávneho odboru Okresného úradu Košice:

 • nakladanie s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe Okresného úradu Košice - Ministerstvo vnútra SR
 • zastupovanie pred súdmi, notármi v dedičských konaniach (odúmrť), príslušnými orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy
 • správa registra osobitných ponukových konaní na predaj nehnuteľného majetku Slovenskej republiky
  Od r. 2016 spoločník a konateľ obchodnej spoločnosti Reality Košičan, s.r.o.
 
 

 

Kompletný a profesionálny servis sprostredkovania predaja, prenájmu, kúpy alebo iného obchodu ohľadne nehnuteľnosti.

 • poradenstvo adekvátnej/trhovej výšky kúpnej ceny/ceny nájmu nehnuteľnosti,
 • reklama a prezentácia ponúkaného obchodu prostredníctvom našej spoločnosti,
 • obhliadky nehnuteľností,
 • kompletné právne poradenstvo v procese predaja, prenájmu, kúpy alebo iného obchodu ohľadne nehnuteľnosti,
 • sprostredkovanie hypotekárneho financovania nehnuteľnosti,
 • vyhotovenie zmlúv (rezervačných, zmluvy o budúcej zmluve, kúpnych, nájomných ako aj darovacích a iných zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností),
 • zabezpečenie znaleckých posudkov,
 • katastrálne konanie,
 • odovzdanie a prevzatie nehnuteľnosti,
 • ďalšie úkony súvisiace s nakladaním s nehnuteľnosťami.

 

Zaoberáme sa cenami nehnuteľností na Slovensku

 

    Spolupracujeme s Advokátskou kanceláriou JUDr. Michal MICHALOVČÍK

 

Komplexné právno-poradenské služby, ktoré kvalitatívne zodpovedajú požiadavkám najnáročnejších klientov (fyzických a právnických osôb).

Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice

www.michalovcik.sk

 

 

 

Spôsob predaja Vašej nehnuteľnosti prostredníctvom Reality Košičan, s.r.o.

1. Uzavretie exkluzívnej sprostredkovateľskej zmluvy

(na dobu určitú)

Sprostredkovateľ na svoje trovy znáša nasledovné:

 

 • vyhotovenie sprostredkovateľskej zmluvy, na základe ktorej začne výhradný sprostredkovateľ nehnuteľnosť aktívne ponúkať,

 • vyhotovenie kópie z katastrálnej mapy, pokiaľ nie je k dispozícii,
 • vyhotovenie výpisu z listu vlastníctva použiteľného na právne úkony, pokiaľ nie je k dispozícii,
 • zverejnenie ponuky na predaj nehnuteľnosti prostredníctvom registrovaných internetových domén vo vlastníctve sprostredkovateľa – www.bytykosic.sk, www.realitykosican.sk, prostredníctvom ďalších internetových inzercií a portálov, ako aj prostredníctvom ostatných inzertných médií a inzercií (výber inzertných médií a forma reklamy predaja nehnuteľnosti je plne v právomoci sprostredkovateľa),
 • uskutočnenie obhliadok nehnuteľnosti s tretími osobami,
 • vyhotovenie rezervačnej zmluvy na nehnuteľnosť,
 • vyhotovenie zmluvy o budúcej zmluve na kúpu nehnuteľnosti,
 • vyhotovenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť,
 • vyhotovenie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
 • úhrada nákladov spojených s overovaním podpisov na kúpnych zmluvách a poplatkov spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva na katastrálnom odbore príslušného okresného úradu,
 • vyhotovenie odovzdávacieho a preberacieho protokolu na prevádzanú nehnuteľnosť.

BENEFITY exkluzívnej sprostredkovateľskej zmluvy:

zľavu za vernosť na dobu neurčitú: cenové zvýhodnenie vo výške 20% z nášho cenníka za sprostredkovanie predaja alebo prenájmu Vašej ďalšej nehnuteľnosti, a to  formou uzatvorenia exkluzívnej zmluvy s realitnou kanceláriou.

 

2. Uzavretie sprostredkovateľskej zmluvy

(na dobu neurčitú, možnosť okamžitej výpovede)

              Sprostredkovateľ na svoje trovy znáša nasledovné:

 

 • vyhotovenie sprostredkovateľskej zmluvy, na základe ktorej začne výhradný sprostredkovateľ nehnuteľnosť aktívne ponúkať,

 • vyhotovenie kópie z katastrálnej mapy, pokiaľ nie je k dispozícii,
 • vyhotovenie výpisu z listu vlastníctva použiteľného na právne úkony, pokiaľ nie je k dispozícii,
 • zverejnenie ponuky na predaj nehnuteľnosti prostredníctvom registrovaných internetových domén vo vlastníctve sprostredkovateľa – www.bytykosic.sk, www.realitykosican.sk, prostredníctvom ďalších internetových inzercií a portálov ako aj prostredníctvom ostatných inzertných médií a inzercií (výber inzertných médií a forma reklamy predaja nehnuteľnosti je plne v právomoci sprostredkovateľa),
 • uskutočnenie obhliadok nehnuteľnosti s tretími osobami,
 • vyhotovenie rezervačnej zmluvy na nehnuteľnosť,
 • vyhotovenie zmluvy o budúcej zmluve na kúpu nehnuteľnosti,
 • vyhotovenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť,
 • vyhotovenie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
 • úhrada nákladov spojených s overovaním podpisov na kúpnych zmluvách a poplatkov spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva na katastrálnom odbore príslušného okresného úradu,
 • vyhotovenie odovzdávacieho a preberacieho protokolu na prevádzanú nehnuteľnosť.

 

3. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti na zverejnenie ponuky predaja nehnuteľnosti

 

Vlastník nehnuteľnosti udeľuje Realitnej kancelárii Reality Košičan, s.r.o. súhlas na zverejnenie: ponuky predaja nehnuteľnosti formou inzercie na internete a v iných inzertných médiách, fotiek nehnuteľnosti, jej identifikácie a opisu, kúpnej ceny a pod. Výber inzertných médií a forma reklamy predaja nehnuteľnosti je plne v právomoci realitnej kancelárie.

Tento súhlas nie je prílohou sprostredkovateľskej zmluvy, ani exkluzívnej sprostredkovateľskej zmluvy medzi vlastníkom nehnuteľnosti a  realitnou kanceláriou. Ani jedna z týchto zmlúv nie je danom prípade medzi vlastníkom nehnuteľnosti a realitnou kanceláriou uzavretá a udelený súhlas trvá do jeho odvolania zo strany vlastníka nehnuteľnosti alebo zo strany realitnej kancelárie.

*